Zapytanie ofertowe – wsparcie eksperckie dla uczestników warsztatów „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2”

20.09.2021

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 6/2021/POWER 

w trybie rozeznania rynku

 W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie rozeznania cenowego, o którym mowa w rozdziale 6.5.1 wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty świadczenia usługi – wsparcia eksperckiego dla uczestników programu „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2” podczas wydarzenia – warsztatów „Generator Pomysłów”, które odbędą się on-line w dniach 08-09.10.2021r.

Realizacja usługi jest prowadzona w ramach projektu pn. „GENERATOR INNOWACJI. Sieci Wsparcia 2”, na podstawie umowy POWR.04.01.00-00-I104/19 realizowanego przez PCG Polska Sp. z o.o. (Lider) i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” (partner).

Projekt zakłada wypracowanie i przetestowanie innowacyjnych rozwiązań, służących poprawie jakości życia osób starszych (60+) i ich opiekunów oraz osób, które chcą zwiększyć swoją wiedzę o starości, przygotowują się do emerytury, potrzebują działań profilaktycznych na rzecz zapobieganiu wykluczeniu społecznemu i poprawie jakości życia na starość.

Więcej o projekcie www.sieciwsparcia.pl

W dniu 21.09.2021 Z powodu omyłki zmianie ulega opis Eksperta nr 3 w specyfikacji innowacji

Jest

Ekspert 3

Ekspert posiadający wiedzę i doświadczenie w obszarze funkcjonowania domów pomocy społecznej.

Powinno być:

Ekspert 3

Ekspert posiadający wiedzę i doświadczenie w obszarze działań partycypacyjnych/włączających z osobami starszymi i/lub innymi grupami społecznymi

W formularzu zapytania dane są poprawne.

Tutaj znajduje się ostateczna treść Specyfikacji Zamówenia nr 6/2021/POWER

Specyfikacja Zamówienia 20_09_2021

Zał 1. Formularz ofertowy

Projekt „GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA 2” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego PCG Polska Sp. z o. o., ul. Fabryczna 17, 90-344 Łódź, www.pcgpolska.pl/