Zapytanie ofertowe – wsparcie eksperckie dla uczestników programu „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2” podczas wydarzenia – warsztatów „Generator Pomysłów”, które odbędą się on-line w dniach 26-27.03.2021 r.

09.03.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 5/2021/POWER 

w trybie rozeznania rynku

 W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie rozeznania cenowego, o którym mowa w rozdziale 6.5.1 wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty świadczenia usługi – wsparcia eksperckiego dla uczestników programu „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2” podczas wydarzenia – warsztatów „Generator Pomysłów”, które odbędą się on-line w dniach 26-27.03.2021 r.

 Realizacja usługi jest prowadzona w ramach projektu pn. „GENERATOR INNOWACJI. Sieci Wsparcia 2”, na podstawie umowy POWR.04.01.00-00-I104/19 realizowanego przez PCG Polska Sp. z o.o. (Lider) i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” (partner).

Projekt zakłada wypracowanie i przetestowanie innowacyjnych rozwiązań, służących poprawie jakości życia osób starszych (60+) i ich opiekunów oraz osób, które chcą zwiększyć swoją wiedzę o starości, przygotowują się do emerytury, potrzebują działań profilaktycznych na rzecz zapobieganiu wykluczeniu społecznemu i poprawie jakości życia na starość.

 Więcej o projekcie www.sieciwsparcia.pl

 Specyfikacja Zamówienia

Zał 1. Formularz ofertowy

Projekt „GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA 2” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego PCG Polska Sp. z o. o., ul. Fabryczna 17, 90-344 Łódź, www.pcgpolska.pl/

Partner Projektu: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa www.dev.e.org.pl/