Zapytanie ofertowe – realizacja usług w zakresie wsparcia badawczego dla programu “Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2″

19.05.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2021/POWER/BK

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” zaprasza Państwa do udziału w konkursie ofert na realizację usług w zakresie wsparcia badawczego dla 60  pomysłodawców oraz ewaluacji 54 wypracowanych pomysłów na etapie testowania.

  1. 1.     Niniejsze Zapytanie ofertowe obejmuje wyłonienie co najmniej 10 badaczy w następujących (6) obszarach kompetencji:

Obszar I  PROJEKTOWANIE USŁUG I PRODUKTÓW

Badacz społeczny, doświadczony w realizacji badań  i ewaluacji, preferowane doświadczenie w badaniach wspierających proces projektowania usług i produktów, w tym również platform i narzędzi cyfrowych oraz pracy w metodologii service design thinking.

Obszar II  SPOŁECZNOŚCI I WIĘZI

Badacz społeczny, doświadczony w realizacji badań i ewaluacji, preferowane doświadczenie w badaniach dotyczących doświadczeń przedstawicieli społeczności lokalnych, budowania i podtrzymywania więzi międzypokoleniowych, tworzenia lokalnych systemów wsparcia/wsparcia instytucjonalnego, realizowania inicjatyw z zakresu wolontariatu i mentoringu międzypokoleniowego.

Obszar III  PARTYCYPACJA I WYKLUCZENIE

Badacz społeczny, doświadczony w realizacji badań i ewaluacji, preferowane doświadczenie w badaniach dotyczących partycypacji społecznej, doświadczeń grup narażonych na wykluczenie społeczne (np. osób starszych, niesamodzielnych, niepełnosprawnych), wspierania aktywizacji społecznej tych grup.

Obszar IV UCZESTNICTWO W KULTURZE

Badacz społeczny, doświadczony w realizacji badań i ewaluacji,  preferowane doświadczenie w badaniach w dziedzinie uczestnictwa w kulturze i zwiększania jej dostępności dla osób zagrożonych wykluczeniem (np. starszych niesamodzielnych, niepełnosprawnych itp.).

Obszar V DOBROSTAN FIZYCZNY I PSYCHICZNY

Badacz społeczny, doświadczony w realizacji badań  i ewaluacji, preferowane doświadczenie w badaniach w dziedzinie psychicznej lub fizycznej jakości życia osób dorosłych, w tym ich dobrostanu psychicznego lub fizycznego, rozwoju, zaspokajania potrzeb emocjonalnych i społecznych, bezpieczeństwa, cielesności, seksualności etc.

Obszar VI  OSOBY STARSZE

Badacz społeczny, doświadczony w realizacji badań  i ewaluacji, preferowane doświadczenie w badaniach polegających na diagnozie potrzeb starszych dorosłych, ewaluacji projektów społecznych i kulturalnych skierowanych do starszych dorosłych lub konsultacji społecznych z udziałem starszych dorosłych.

Projekt zakłada wypracowanie i przetestowanie innowacyjnych rozwiązań, służących poprawie jakości życia osób starszych (60+) i ich opiekunów oraz osób, które chcą zwiększyć swoją wiedzę o starości, przygotowują się do emerytury, potrzebują działań profilaktycznych na rzecz zapobieganiu wykluczeniu społecznemu i poprawie jakości życia na starość.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania a znajdują się w bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/48940

 Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu pn. „GENERATOR INNOWACJI. Sieci Wsparcia 2” – Projekt, na podstawie umowy POWR.04.01.00-00-I104/19 realizowanego przez PCG Polska Sp. z o.o. (Lider) i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” (partner) ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.